ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การสื่อสารแบบสร้างสรรค์” และ แนะนำหลักสูตร “สุจริตไทย”

อ. ดร. อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การสื่อสารแบบสร้างสรรค์” และ แนะนำหลักสูตร “สุจริตไทย” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสารกับนักเรียนในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแนะนำหลักสูตร E-Learning สุจริตไทย สำหรับนักเรียน-นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป หรือ ข้าราชการ มีนักศึกษาเข้าร่วม 127 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566