ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียง โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรมและสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ ลานอิฐแดง หอประชุม D-Hall เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566