ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565