ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 36

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2564 ที่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 36

  • สแกน QR code เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีฯ ผ่านทางระบบบริการการศึกษา (pc mouse) https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร