ข่าวกิจกรรมคณะ

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy

คณะครุศาสตร์อุตสาสหกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย “งดรับ งดให้” และขอให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่าน รายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยส่งรายงานมาที่ งานบุคลากร ภายในวันที่ 13 ม.ค.2566