ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 โดยทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

  1. ตู้ยืม-คืนอุปกรณ์อัตโนมัติ โดยอาจารย์กมลณิตย์ ภู่สร
  2. ตู้ขนย้ายเลือด โดยอาจารย์กมลณิตย์ ภู่สร
  3. รถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติสำหรับติดตามการเคลื่อนที่ของมนุษย์ โดยอาจารย์ ดร. วิชชา อุปภัย
  4. เครื่องทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยอาจารย์สุปัญญา สิงห์กรณ์

ณ บริเวณโถงอาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565