ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีมอบโล่และเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบโล่และเกียรติบัตร ประจำปี 2563 และ2564 ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยแยกเป็นกิจกรรมดังนี้

  • ผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตรผู้ทำกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2563  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 6 คน

1.นางสาวชนิดาภา ขุนศักดิ์ ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา
2.นางสาวสาธิดา สาระวัน ตำแหน่ง ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
3.นายกฤตจามร สินทวีเสถียร ตำแหน่ง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
4.นายอนนท์ ติ่งผ่อง ตำแหน่ง ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ
5.นายอนุสรณ์ มังคะวงศ์ ตำแหน่ง ประธานฝ่ายเทคนิค
6.นางสาวรัตนธิดา วรรณลังกา ตำแหน่ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

  • ผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตรผู้ทำกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2564  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 คน

1.นางสาวสุภาพรรณ แสงจันทร์ ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา
2.นางสาวผโลทัย ปิยะวงค์ ตำแหน่ง เลขานุการ
3.นายชวนันท์ บุญล้ำ ตำแหน่ง ประธานฝ่ายเทคนิค
4.นายภูริ รุจิระยรรยง ตำแหน่ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

  • ผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน 7 คน

1.นายฉัตรชัย เทพธีระชัย
2.นางสาวกัญญรัตน์ บางเทศธรรม
3.นายไตรรงค์ หุ่นแจ้ง
4.นายอิศรา จันทรปัญญา
5.นายอดิเทพ พ่วงกระทุ่ม
6.นายวรากร ดำคล้าย
7.นายฉลองรัฐ สอนเย็น

  • ผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 6 คน

1.นางสาวชิษณูชา บุญละ
2.นายณัฐวีร์ สะและมัด
3.นายธัชนนท์ ทองแกมนาค
4.นายวิทวัส เจ็กจันอัด
5.นายธนชล สุภากาญจน์
6.นายภานุวิชญ์ ทโยประการ

  • ผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี จำนวน 6 คน

1. นายโชคทวี สุวรรณพรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๒. นางสาวจิรวรรณ ทบบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๓ .นายนฤพล เพชรเรืองตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
๔. นายปรวัฒน์ ภักดีวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๕. นางสาวมติมนต์ แจ้งเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๖. นายนัทธพงศ์ ขวัญอยู่เย็น สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม