ข่าวกิจกรรมคณะ

วิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  • ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คุณอดิศร เฉลิมพัฒนสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คุณบุญทิวา อินทร์ชะตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565