ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ได้แก่

  • ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง                    ประธานกรรมการ
  • รศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ     กรรมการ
  • ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล             กรรมการ
  • ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท           กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565