ข่าวสารคณะ

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะมอบทุนในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่  11  สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายโชคทวี สุวรรณพรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นางสาวจิรวรรณ  ทบบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. นายนฤพล เพชรเรืองตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4.นายปรวัฒน์  ภักดีวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.นางสาวมติมนต์ แจ้งเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6.นายนัทธพงศ์ ขวัญอยู่เย็น สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม