ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประชุมครั้งที่ 1/2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม และมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  และคุณพัฒนา กันอำพล มาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุมมีคณะกรรมการประจำคณะและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564