ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประชุมหารือเพื่อผลิตกำลังคนให้กับกรมอุตนิยมวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะฯ ในการพัฒนากำลังคนเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นข้าราชการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลายและระดับ ปวช. จัดทำเป็นหลักสูตรปิด ให้กับกรมอุตนิยมวิทยาโดยตรง ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565