ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศีกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน อ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล บรรยายแนะนำรายวิชา กำหนดการเรียน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565