ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน และมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้น และแนะนำการบริการนักศึกษาในส่วนของงานบริการวิชาการ งานกิจการนักศึกษา เป็นต้น  ทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2565