ข่าวกิจกรรมคณะ

วิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  • ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  •  ดร.พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  •  คุณธนินท์รัฐ วิฑูรธราพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565