ข่าวกิจกรรมคณะ

วิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง)และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง)และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  • ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  •  ดร.พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  •  คุณธนินท์รัฐ วิฑูรธราพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565