ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขปในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่

  • ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร/หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตรอส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ กรรมการตรวจประเมินหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาเครื่องกล
  • รศ.ดร.สูติเทพ​ ศิริพิพัฒนกุล​ ประธานกรรมการตรวจประเมิน​คุณภาพ​/หลักสูตร​ ค.อ.บ.สาขาวิชา​คอมพิวเตอร์​และ​อิเล็ก​อัจฉริยะ​/ หลักสูตร​ ค.อ.ม.สาขา​วิชานวัตกรรม​และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​
  • ผศ.เกษม​ เจนวิไลศิลป์ กรรมการ​ตรวจประเมิน​คุณภาพ​/หลักสูตร​ ค.อ.บ.สาขาวิชา​เครื่องกล/หลักสูตร​ อส.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล​
  • ผศ.ดร.ดำเนิน ไชยแสน ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 9,10,14 มิถุนายน 2565