ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา1/2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 1/2565

** ขั้นตอนการดูตารางเรียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นปี

**แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

**มาตราการเยียวนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 17)