ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

** ขั้นตอนการดูตารางเรียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นปี

**แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

**มาตราการเยียวนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 17)