ข่าวสารคณะ

ประกาศการประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานสวัสดิการ ประกาศการประกันอุบัติเหตุ

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารดังนี้ ส่งได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาชั้น 1

  1. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
  2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  4. สำเนาหน้าบัญชีของนักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ