ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคปกติและภาคสมทบ  โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เวลา 08.00 น-12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  • แนะนำคณะฯและผู้บริหารคณะฯ
  • งานบริการต่างๆอันเกี่ยวของกับนักศึกษา

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร 02-6653777 ต่อ 7100