ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ Online และ Onsite) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 (Onsite) เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม