ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี 2566-2569

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับบริบท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา ที่ สกอ.กำหนด ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565