ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ

  • ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
  • ผศ.ภาวนา ชูศิริ
  • อาจารย์สุนารี รชตรุจ

ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานเรื่อง การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อรูปแบบการประเมินผลระหว่างเรียนรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยมีดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)  จัดโดย มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานวิจัย เพื่อนำมาแสดงบนเวทีการประชุมวิชาการ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565