ข่าวสารคณะ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ STEM Education for Sustainable Development and Lifelong learning ครั้งที่ 7

คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ STEM Education for Sustainable Development and Lifelong learning ครั้งที่ 7 โดยมีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Hybrid Conference (Onsite และ Online) นับเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจะได้เรียนรู้และศึกษา องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการศึกษา อันจะส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมที่จะมีนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

  1. Pedagogical Modes and Applications of STEM Education
  2. Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning
  3. Curriculum Studies and Development Focused STEM Education
  4. Skills & Re-Skills Development for STEM Literacy,
  5. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ STEM Education หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • www.istem-ed.com/istem-ed2022/
  • ดร.วารินี วีระสินธุ์ ผู้ช่วยคณบดี โทร. 0 2665 3777 ต่อ 8245 , 081-9595021