ข่าวสารคณะ

ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งเรื่อง ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมีขั้นตอนการใช้ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นักศึกษาที่มีการติดเชื้อโควิดสามารถติดต่อและยื่นเบิกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ระยะเวลาการคุ้มครองของการประภัยฯ คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – วันที่ 10 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ **เนื่องจาก ต้องมีระยะเวลารอคอยจำนวน 14 วัน จึงทำให้มีการคุ้มครองในวันที่ 26 สิงหาคม 2564**