ข่าวสารคณะ

ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ และความพึงพอใจของนายจ้าง สามารถเข้าระบบตอบแบบสอบถามฯได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ที่ https://job.rmutp.ac.th
2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ที่ https://job.rmutp.ac.th/employer

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051 และ 6964 หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th