ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา2/2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2564

** ขั้นตอนการดูตารางเรียนและการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนออนไลน์และการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ได้ตามขั้นตอนดังนี้

**แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
**มาตรการเยียวยาวนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 7) ลดค่าเทอม 10 %
**มาตรการเยียวยาวนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 14)