ข่าวสารคณะ

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ป บัณฑิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “แนวทางการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ป บัณฑิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “แนวทางการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา”

  • (ช่วงเช้า)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563”
    โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • (ช่วงบ่าย) เรื่อง สะกดอารมณ์อย่างไรในการสอนออนไลน์
    โดย อาจารย์สุนารี รชตรุจ รองคณบดีบริหารและวางแผน และหัวหน้าหมวดวิชาเทคนิคศึกษา

ดำเนินรายการโดย อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
ป.บัณฑิต เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณครู และบุคลิกภาพความเป็นครูมืออาชีพ
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet และ Facebook Live
https://www.facebook.com/teched.rmutp
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.