ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องแจ้งสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องแจ้งสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้รีบดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา พร้อมชำระเงินค่าแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หากพ้นกำหนด สามารถยื่นแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ ในภาคการศึกษาถัดไป (ภาคเรียนที่ 2/2564)