ข่าวสารคณะ

ประกาศการประกันอุบัติเหตุ ในช่วงการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/64

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานสวัสดิการ ประกาศการประกันอุบัติเหตุ

🏥กรณีเกิดอุบัติเหตุในช่วงการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/64ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารดังนี้

1.ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
2.ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
4.สำเนาหน้าบัญชี (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

5.ส่งไปรษณีย์โดยลงทะเบียนหรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย ไปที่ ⤵️

📩ฝ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ
(ชั้น 8) บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ทางแผนกสินไหมติดต่อกลับได้

✳️ให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการส่งเอกสารไว้ด้วยนะคะ ภายใน 1 เดือนหากไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน นักศึกษาแจ้งกลับให้บริษัททราบด้วยเพื่อติดตาม ต่อไปค่ะ

✳️นักศึกษาคนใดไม่เข้าใจหรือต้องการติดต่อสอบถามสามารถสอบถามพี่ปุ้ยโทร 087-1599725 หรือ ไลน์ส่วนตัว