ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 • รศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล       ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 1
 • ผศ.ดร.สุดาสวรรค์  งามมงคลวงศ์     กรรมการ
 • ผศ.ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา    กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 2 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

 • รศ.บุษรา  สร้อยระย้า     ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 2
 • ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์    กรรมการ
 • อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล    กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 3 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ

 • ผศ.ดร.ภัทรพงศ์  เกิดลาภี  ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 3
 • ผศ.ดร.ดำเนิน  ไชยแสน    กรรมการ
 • อาจารย์อัมภาภรณ์   พีรวณิชกุล    กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 4 ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • ผศ.ดร.ดำเนิน   ไชยแสน       ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 4
 • ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี     กรรมการ
 • อาจารย์สุนารี  รชตรุจ      กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 5 ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • ผศ.แก้วตา    ขาวเหลือง       ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 5
 • ผศ.เกษม    เจนวิไลศิลป์      กรรมการ
 • อาจารย์สุนารี รชตรุจ     กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 6 ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • ศ.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน     ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 6
 • รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ     กรรมการ
 • รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ     กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 7 ตรวจประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 • ผศ.แก้วตา   ขาวเหลือง       ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 7
 • ผศ.ดร.ชญาภัทร์   กี่อาริโย       กรรมการ
 • ผศ.ภาวนา   ชูศิริ      กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564