ข่าวสารคณะ

ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้าในปีการศึกษา 2564 ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกษ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เริ่มสอบเวลา 9.00 น.