ข่าวสารคณะ

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกำหนดการจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 ดังนี้

  1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. https://meet.google.com/amd-xpbb-qib 
  2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่สถานประกอบการส่งตัวกลับ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. https://meet.google.com/rty-tzkz-jsu