ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรง รอบที่ 3) คุณวุฒิเดิม (ปวช. – ปวส.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรง รอบที่ 3) โดยใช้คุณวุฒิเดิม (ปวช. – ปวส.) เปิดรับสมัคร 13 พ.ค. – 10 มิ.ย. 64

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 CLICK

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

• สาขาวิชาเครื่องกล (ภาคปกติ) จำนวน 10 คน

• สาขาวิชาอุตสาหการ (ภาคปกติ) จำนวน 15 คน

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) จำนวน 5 คน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.)

• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) จำนวน 15 คน

• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) จำนวน 20 คน

• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคสมทบ) จำนวน 15 คน

• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า –แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ) จำนวน 20 คน

ปฏิทินรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

• รับสมัคร ผ่าน เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 13 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 11 มิถุนายน 2564

• สอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง Line Call 12 มิถุนายน 2564

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 15 มิถุนายน 2564

• รายงานตัวผ่าน เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 – 18 มิถุนายน 2564

• ปฐมนิเทศ/ตรวจโรคและเอกซเรย์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

• เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 21 มิถุนายน 2564

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแอพพลิเคชั่น line :