ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาที่ต้องการใช้เอกสารทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 /2563 ที่ต้องการใช้เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ ใบรับรอง, ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทย, หรือ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา (สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มีการปิดทำการชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

โดยดำเนินการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

QR code : ป.ตรี  ปัจจุบัน