ข่าวสารคณะ

ประกาศรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวนรับ 180 คน มีรายละเอียดดังนี้

📣📣 เรียน 1 ปีครึ่ง พร้อมฝึกสอนในภาคเรียนที่ 2 และ 3 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต้องสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑ์คุรุสภากำหนด ค่าเรียนตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 35,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาว์นโหลดใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2564

 1. รับสมัครทางเว็บไซต์ที่ https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต64
  และเข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษาที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
  และชําระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียนตามเอกสารแนบทางการสมัครออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
  https://forms.gle/cy3eV7e6AZqkaTSu5

ขั้นตอนที่ 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทางเว็บไซต์ที่ https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 (*หมายเหตุสำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณาส่งภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 ผ่าน https://forms.gle/cy3eV7e6AZqkaTSu5)

ขั้นตอนที่ 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต 2564 ในวันที่​ 27 เมษายน 2564

ขั้นตอนที่ 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ตามตารางเรียน)

 • ปฎิทินปีการศึกษา 2564 (ป.บัณฑิต รุ่น 64)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรอง จากส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ส่านักงาน ก.พ.) โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษา อนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของ คุรุสภา หรือ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุต่าแหน่ง ครูผู้สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2564

รับสมัครทางเว็บไซต์ที่
1. เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  และชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 500 บาท
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และส่งเอกสารหลักฐาน ในการสมัครเรียน ตามรายละเอียดการสมัครโดยผ่านทาง https://forms.gle/cy3eV7e6AZqkaTSu5