ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติการฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน /2563

การแจ้งแนวทางปฏิบัติการฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน /2563 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ