ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธาน เปิดรับการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยบุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อสรุปของการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ จากสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมเทเวศร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม