ข่าวสารคณะ

ประกาศเตือนเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเตือนเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 และขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2563 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564