ข่าวสารคณะ

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ “โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ”