ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะร่วมกับพช.สมุทรสาคร จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฯใช้โปรแกรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online

ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมมือกับ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนานาชุมชน หลักสูตร “เทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online” โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการบริการในปัจจุบัน ความเข้าใจในขั้นตอนการจำหน่ายสินค้า OTOP เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มีรายรายได้เพิ่มขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร