ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. รูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)

*********************************************************

ขอให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) รหัส 60 และนักศึกษาตกค้าง ที่ออกฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษารับหนังสือส่งตัวที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (เวลาราชการ)
  2. นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศฝึกสอน ผ่าน Google Meet  https://meet.google.com/ufk-jnum-rct 
    1. ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 น. เริ่มปฐมนิเทศ (เปิดกล้อง) เวลา 13.00 – 16.00 น.
  3. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา และชำระเงินผ่าน Counter Service ระหว่างวันที่ 9 – 18 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา  โทร 02-6653777 ต่อ 8244

หมายเหตุ  กรณีเลยระยะเวลาถือว่าไม่ประสงค์ลงทะเบียนฝึกสอน