ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.

รูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)

ขอให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) รหัส 61, รหัส ปอก 60 และนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง (อส.บ.) รหัส 63 และนักศึกษาตกค้าง ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน /2563  ดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษารับหนังสือส่งตัวที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (เวลาราชการ)
  2. รูปแบบของการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงานในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เริ่มปฐมนิเทศ (เปิดกล้อง) เวลา 09.00 – 12.00 น.
    • กรณีฝึกงานในสถานประกอบการที่บริษัท ผ่าน Google Meet  https://meet.google.com/fhn-fiao-wzr
    • กรณีฝึกงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้มาปฐมนิเทศที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6
  3. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา และชำระเงินผ่าน Counter Service ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2564

**กรณีเลยระยะเวลาถือว่าไม่ประสงค์ลงทะเบียนฝึกงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา  โทร 02-6653777 ต่อ 8244

หมายเหตุ  กรณีไม่เข้าปฐมนิเทศฝึกงานถือว่าไม่ประสงค์ฝึกงาน