ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. รูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)

ขอให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง ที่กำลังเสร็จสิ้นการฝึกสอนภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เริ่มปัจฉิมนิเทศ (เปิดกล้อง) เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google  Meet https://meet.google.com/ufs-idsw-vyv
  2. นักศึกษาติดตามหนังสือส่งตัวกลับ(ถ้ามี) พร้อมแบบประเมินผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อมอบให้กับอาจารย์นิเทศก์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา  โทร 02-6653777 ต่อ 8244