ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน หลักสูตรป.บัณฑิต และสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563