ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมมือกับกองบินตำรวจพัฒนารถแข่งประหยัดพลังงาน

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำความร่วมมือกับกองบินตำรวจ โดย ร้อยตำรวจตรี ดร.วุฒิชัย เหมาะใจ ในการพัฒนารถแข่งประหยัดพลังงาน เพื่อเข้าในการแข่งขัน Shell eco-marathon Asia 2021 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563