ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านวงจรไฟฟ้า, เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วงจรดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2563