โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดนนายเกษมชัย บุญเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายคณบดี ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา […]

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน […]

โครงการความร่วมมือการทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ […]