ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2563