ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีเป็นประธานเปิดศูนย์การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำศูนย์เทเวศร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำศูนย์เทเวศร์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณโถงชั้น1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567